I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC. Olidental Med SRL, cu sediul în Str. Anișoara Odeanu, nr. 6, camera 2, Timișoara, județ Timiș, în calitate de operator de date. Pentru o modalitate mai facilă de contactare, ne puteți trimite un email către office@olidental.ro sau puteți utiliza formularul de contact.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet olidental.ro („Site-ul”), a interacțiunii cu noi și a utilizării serviciilor noastre. Prezenta politică are scopul de a vă aduce la cunoștință categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, scopurile și temeiurile prelucrării, perioada de stocare a datelor, destinatarii datelor cu caracter personal, drepturile dumneavoastră și politica noastră cu privire la cookies.  

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile și temeiurile prelucrării

II.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, SC Olidental Med SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării acestuia, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră sau orice altă modalitate prin care utilizați Site-ul. Conform politicii de cookies (de pus link), cu ajutorul acestora colectăm date obținute de pe dispozitivul utilizat de dvs., informații cu care vă puteți identifica online, fiind date menite să îmbunătățească experiența online pe olidental.ro: adresa IP/MAC, browserul folosit, date de protocol HTTP/HTTPS, date de geotargetting. 

II.2. Dacă sunteți pacient al SC Olidental Med SRL, iată situațiile în care se vor colecta datele dvs:

 • Pentru stabilirea unui diagnostic medical și al furnizării de asistență medicală sau a unui tratament medical, vom colecta date biometrice pentru identificarea unei persoane și date privind sănătatea. 

Temei: colectarea acestor date este necesară pentru executarea obligațiilor noastre din contractul încheiat cu dvs, în conformitate cu GDPR, respectiv pentru stabilirea unui diagnostic medical, de furnizare de asistență medicală sau a unui tratament medical. 

 • Pentru prezentarea de servicii, vom colecta date precum: numele, datele de identificare (adresa de email, număr de telefon).

Temei: colectarea acestor date este necesară în perioada precontractuală, în cazul unui consult inițial și în cazul în care ne solicitați o ofertă de preț, indiferent prin ce modalitate. 

 • Pentru furnizarea de servicii, inclusiv în scopul accesării de servicii financiar-bancare (precum plata cu OP/cardul) vom colecta datele incluse în facturi: numele, date de identificare (număr de telefon, adresa domiciliu, adresa de email, seria și numărul de buletin), serviciile prestate, contul bancare, semnătura.

Temei: colectarea acestor date este necesară pentru executarea obligațiilor noastre din contractul încheiat cu dvs; este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (de exemplu, referitor la facturare și la datele necesare conținute); este necesară pentru interesele noastre legitime de a urmări și de a obține executarea contraprestației pentru serviciile noastre.

 • Pentru păstrarea unei comunicări eficiente și pentru activități de marketing, vom colecta date precum: datele de identificare, serviciile prestate.

Temei: colectarea acestor date este necesară pentru executarea obligațiilor noastre din contractul încheiat cu dvs; este necesară pentru interesele noastre legitime de a gestiona și de a menține relația cu dvs.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. Însă în unele circumstanțe, precum refuzarea semnării contractului va face imposibilă oferirea de servicii. 

III. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC Olidental Med SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În general, datele pot fi stocate pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 100 de ani, în cazul documentelor medicale. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Olidental Med SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). Datele cu caracter personal sunt prelucrate atât timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate la alineatul anterior, după care pot fi anonimizate în scop de cercetare sau statistică. 

Datele cu caracter personal prelucrate pentru prezentarea serviciilor sunt reținute până în momentul manifestării de voință de a nu mai primi astfel de informații.  

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentării unei oferte de preț vor fi reținute o scurtă perioadă de timp în vederea posibilității încheierii unui contract. Apoi vor intra în vigoare cele două cazuri amintite mai sus. 

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul întreținerii unei bune comunicări cu dvs. vor fi reținute pe o perioadă nedeterminată până la exercitarea dreptului de a fi anonimizat, în măsura în care nu se justifică prelucrarea lor în temeiul legii, a unui contract sau a interesului nostru legitim.

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul administrării și protejării site-lui olidental.ro și cele prelucrate în scopul analizării datelor de acces ale vizitatorilor vor fi reținute pentru o perioadă rezonabilă de timp.  

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Olidental Med SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

IV. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Olidental Med SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină clinica în desfășurarea activității ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului olidental.ro;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC Olidental Med SRL prin intermediul Site-ului, a rețelelor sociale sau la clinică;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a conturilor de pe rețelele sociale și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, inclusiv de tipul Google Analytics dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor, respectiv pacienților;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transmitem datele dvs cu caracter personal următoarelor categorii de persoane terțe:

 • Autorități din orice domeniu, din România sau din străinătate, în special autorități publice din domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, etc, la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă 
 • Colaboratori care oferă servicii și produse conexe serviciilor SC Olidental Med SRL, precum cabinete de tehnică dentară, cabinete medicale, firme de contabilitate
 • Medici colaboratori și alți furnizori de servicii medicale (fiecare dintre aceștia fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu SC Olidental Med SRL să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale pacienților)
 • consultanți din diverse domenii (avocați, contabili, etc) care sunt obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu SC Olidental Med SRL să păstreze confidențialitatea datelor. 

VI. Drepturile utilizatorului / ale pacientului

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – constituie dreptul de a primi detalii clare și transparente privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Olidental Med SRL , conform celor descrise în prezenta Politică. 
 • Dreptul de acces la datele cu caracter – constituie dreptul de a obține confirmarea din partea SC Olidental Med SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • Dreptul la rectificare – constituie dreptul de a obține corectarea sau intervenția fără întârzieri nejustificate, de către SC Olidental Med SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ incomplete / incorecte. În cazul în care identificați că datele pe care le prelucrăm necesită modificări, vă rugăm să ne comunicați acest lucru via email office@olidental.ro sau la recepția clinicii. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor – fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Olidental Med SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – constituie dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Olidental Med SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Olidental Med SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Olidental Med SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; 
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

VII. Securitatea datelor cu caracter personal

SC Olidental Med SRL utilizează sisteme de securitate avansate, proceduri de lucru corecte și politici stricte aplicate angajaților și colaboratorilor.  

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@olidental.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul pagina. Politică privind fișierele cookies.